Guido en Sarah “Samen maken we de UGent”

English version below

Geachte collega,
Beste kiezer,

Van 29 tot 31 mei kunnen (opnieuw) kandidaturen voor de mandaten van rector en vicerector worden ingediend. Wij hebben besloten om dit niet opnieuw te doen maar team te vormen met Rik en Mieke, en op die manier samen onze schouders te zetten onder een ambitieus toekomstproject voor onze universiteit. Zoals gevraagd door vele kiezers zijn we tijdens de onderbreking van de kiesverrichtingen samen gaan zitten en hebben we getracht om bruggen te bouwen. We zijn daarin geslaagd: we hebben een akkoord bereikt over een inhoudelijk programma voor de komende vier jaar en over de wijze waarop wij bij de uitvoering ervan zullen worden betrokken.

Voor ons zijn belangrijke punten daarbij dat:
·         de belangrijkste  inhoudelijke punten uit ons programma worden meegenomen, zoals de scheiding van strategische en operationele aansturing, de eindigheid en decumul van beleidsmandaten, de uitbouw van een permanent postdoctoraal kader voor de ondersteuning van onderzoeksgroepen, het inzetten op een betere doorstroom van studenten via betere onderwijsbegeleiding en een adequate IT-ondersteuning, de versterking van het internationaliseringsbeleid, het werk maken van transdisciplinair onderzoek en een adequate basisfinanciering voor onderzoeksgroepen,  de expliciete erkenning van de belangrijke opportuniteiten die de re-integratie van het UZGent biedt (creatie van een ‘Academisch Gezondheidssysteem Universiteit Gent’), een ambitieus gender- en diversiteitsbeleid, het inzetten op minder administratie en betere dienstverlening o.a. via servicecentra in de faculteiten, …
·         een nieuwe governance-structuur zal worden uitgewerkt, waarbij een versterkt rectoraal team het strategisch en conceptueel beleid vormgeeft binnen de krijtlijnen die worden vastgelegd door de Raad van Bestuur, in overleg met en ondersteund door de beheerders en de (academisch) directeurs.
·         tegen  de verkiezing van de RvB-leden in 2018 ook de andere bestuursorganen zijn hertekend zodat een moderne transparante bedrijfsvoering en managementstructuur kan worden geïmplementeerd.
·         aan de RvB en de decreetgever gevraagd wordt om de mogelijkheid te creëren (ook decretaal) om extra vicerectoren aan te stellen. Indien dit tegen de verwachtingen in niet zou kunnen, zullen Rik en Mieke ons toch betrekken bij een rectoraal team dat ruimer is dan alleen maar de verkozen rector en vicerector, zij het dan met een andere titulatuur.
·         de manier waarop extra vicerectoren zullen worden voorgedragen en aangesteld, volledig transparant zal zijn. Het ligt voor de hand dat in fine de Raad van Bestuur deze extra vicerectoren zal aanstellen (net zoals de RvB in fine ook de verkozen rector en vicerector aanstelt). Om onmiddellijk van start te kunnen gaan met een versterkt rectoraal team, en om de garantie te hebben dat onze betrokkenheid geen dode letter blijft, zullen Rik en Mieke in hun verkiezingscommunicatie volkomen transparantie bieden omtrent de samenstelling en de beoogde beleidsdomeinen van het rectorale team waarmee ze de komende jaren aan de slag willen gaan, zodat de kiezers zich hierover in alle openheid kunnen uitspreken. De beleidsdomeinen waarop zal worden ingezet binnen het beoogde rectorale team zijn algemeen beleid (rector: Rik); onderzoek en valorisatie (Sarah), onderwijs en diversiteit (Mieke), internationalisering en financiën (Guido), maatschappelijke betrokkenheid, externe relaties, communicatie en duurzaamheid (Herwig Reynaert), HR en carrièremanagement (Isabel Van Driessche). Deze laatste bevoegdheden werden toegevoegd omdat we de invulling van de maatschappelijke rol van onze universiteit en de hertekening van het aanwervings- en evaluatiebeleid, het bieden van carrièreperspectieven aan onderzoekers en ATP, talent scouting, excellentiebeleid, enz. van cruciaal belang vinden in het nieuwe beleid. We zijn ervan overtuigd dat we op die vlakken belangrijke stappen kunnen zetten, samen met de directies en de faculteiten.
·         er geen hiërarchie zal worden geïnstalleerd tussen de vicerectoren en dat de keuze van de vicerector(en) die zullen opgenomen worden in beleids- en adviesorganen louter zal afhangen van hun expertise.

Gegeven deze afspraken zijn we ervan overtuigd dat de realisatie van dit akkoord veel beter is dan een aanhoudende kiesstrijd met verdere polarisatie en ongekende gevolgen. Wij staan ten volle achter dit akkoord en zullen ons niet opnieuw kandidaat stellen. We vragen onze kiezers dan ook begrip voor onze keuze, die mede is ingegeven door de historische kans om een nieuwe governance-structuur met meerdere vicerectoren te kunnen realiseren, en een aantal principes inzake degelijk bestuur te kunnen waarmaken, zonder de UGent verder in een uitputtende verkiezingsprocedure mee te sleuren. We zijn ervan overtuigd dat deze consensus tegemoet komt aan het algemeen belang van de Universiteit Gent.

We hopen daarom dat deze nieuwe aanpak en het rectorale team dat Rik en Mieke zullen voorstellen op jullie massale steun mag rekenen bij de verkiezingen op 19 juni.

Samen met Rik en Mieke hebben we de voorbije weken bruggen gebouwd en verzoening nagestreefd. Uit de clash der ideeën is gaandeweg iets beter ontstaan. We zijn trots op het feit dat ons dat gelukt is. Als jullie dit op 19 juni steunen, wordt 2017 écht een jaar om nooit meer te vergeten!

Guido en Sarah

Dear colleague,
Dear voter,

From the 29th  to 31st  of May candidates for the office of rector and vice-rector can submit their applications (again). We have decided not to do this, but to form a team with Rik and Mieke, so that together we can build our ambitious project for the future of Ghent University. As requested by many voters we have consulted with each other during the break in the election procedure, we have tried to build bridges and we have succeeded: we have reached an agreement about our programme for the next four years and about the way in which we shall be part of the operationalization of that programme.

For us the most important issues are:
·         The most important aspects of our programme have been included in the joint programme, such as the division of the strategic and operational governance, the finiteness and decumulation of leadership positions, expanding a permanent postdoctoral level to support research groups, focusing on a better flow-through of students via better student guidance and adequate IT-support, strengthening our internationalization policies, stimulating transdisciplinary research and establishing basic funding for research groups, explicitly acknowledging the important opportunities emerging from the re-integration of Ghent University Hospital (by creating a ‘Ghent University Academic Health  System’), ambitious gender and diversity policies, focusing on less administration and a better service provision by means of for instance service centres in the faculties, …

·         A new governance structure will be designed in which a reinforced rectoral team will give shape to the strategic and conceptual policies within the contours drawn up by the Board of Governors, in consultation with and supported by the chief administrators and the (academic) directors.

·         By the 2018 elections of the new members of the Board of Govenors, the other governing bodies will also have been redesigned so that modern and transparent management structures can be implemented.

·         A request to the board of governors and the parlement has been formulated to create the possibility (also in a decree) to appoint extra vice-rectors. If, against all expectations, this proves to be impossible, Rik and Mieke have engaged themselves to take us on board of their rectoral team be it with other titles.

·         The way in which the extra vice-rectors will be nominated and appointed, will be completely transparent. Obviously the Board of Governors has the final say in appointing these extra vice-rectors (just as the Board of Governors has the final say in appointing the elected rector and vice-rector). In order to be able to immediately start with a reinforced rectoral team and to be guaranteed that our engagement will be made real, Rik and Mieke will communicate in their electoral campaign in a fully transparent manner about the configuration and envisaged policy domains of the rectoral team with which they would like to work in the years to come, so that voters can make a decision in all openness. The policy domains which will be paramount in the proposed rectoral team are: general management (rector: Rik); research and valorization (Sarah); education and diversity (Mieke); internationalization and financing (Guido); societal engagement, external relations, communication and sustainability (Herwig Reynaert), HR and career management (Isabel Van Driessche). The latter domains have been added because we feel that the societal role of our university, redesigning recruitment and evaluation policies, offering career perspectives to researchers and administrative and technical staff, talent scouting, excellence policies, etc. are all crucial in our new policy. We are convinced that in those domains important steps forward can be made, together with the central departments and the faculties.

·         There will be no hierarchical differences between the vice-rectors. The vice-rector(s) who will be taken up in the different policy and advisory bodies will be chosen solely on the basis of their expertise.

Because of all these commitments we are convinced that the implementation of the agreement is much better than persistent election campaigns with a continued polarization and unknown consequences. We fully support this agreement and will not be candidates again. Therefore we ask our voters to understand our choice which is in part motivated by a historical chance to be able to realise a new governance structure with multiple vice-rectors and to be able to achieve a number of principles with respect to sound governance, without further dragging Ghent University in an exhaustive electoral procedure. We are convinced that this agreement is in line with the general interest of Ghent University.

We really hope that this new approach and the rectoral team that Rik and Mieke will present can count on your massive support during the elections on the 19th of June.

Together with Rik and Mieke we have built bridges in the past two weeks and we have aimed at reconciliation. Gradually, from the clash of ideas a better plan has emerged. We are proud to have succeeded. If you support this on the 19th of June, 2017 will undeniably be a year to never forget!

Guido and Sarah

 

 

DOWNLOAD  ONS GEÏNTEGREERD PROGRAMMA

2017-05-02 09.50.56


Wij blijven standvastig

Ook in de vierde ronde bleven onze kiezers ons trouw. Wij blijven dan ook kandidaat in de vijfde ronde met de bereidheid om te luisteren en te praten met iedereen. We blijven benadrukken dat ons programma een coherent geheel is met wel degelijk
10 fundamentele andere keuzes voor de toekomst van UGent:
Wij zetten niet alleen in op (1) een betere instroom van studenten maar ook op een betere doorstroom, (2) hebben een andere visie op de rol van internationalisering, (3) maken werk van de verhoogde inzetbaarheid en carrièremogelijkheden op de arbeidsmarkt van studenten, doctorandi en post-docs, (4) bepleiten een vast onderzoekskader met contracten van onbepaalde duur, (5) meer flexibele carrièrepaden voor het ATP, (6) een grotere samenwerking tussen centrale en facultaire diensten om de dienstverlening te verhogen en de administratieve overlast te verlagen, (7) verankeren interdisciplinair en maatschappelijk relevant onderzoek in transdisciplinaire onderzoeksinstituten, (8) zetten in op talent en work/lifebalans van iedereen via meer echt gepersonaliseerde doelstellingen, (9) doen concrete voorstellen voor een meer transparant bestuur met moderne vormen van community participatie en een duidelijk plan voor de re-integratie van het UZ in de UGent en gaan (10) machtsconcentratie en eventueel misbruik tegen met concrete maatregelen zoals absolute scheiding van functies en beperking van mandaten in de tijd.

Wij hebben beiden in het verleden in allerlei functies bewezen te beschikken over een goede dossierkennis en bruggenmakers te zijn. Wij zijn onbesproken in de media en zijn niet schatplichtig aan welke organisatie of netwerk dan ook en garanderen je dan ook een open en eerlijk bestuur wars van welke beïnvloeding dan ook!

Aarzel dus niet en maak in het belang van de UGent van ons jullie nieuwe rector en vice-rector!


Videoclip voor AAP en WP


Videoclip voor het ATP


Videoclip voor de studenten


Videoclip voor het ZAP


Hoofdlijnen van ons programma

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger

“Samen met de studenten ons onderwijs vorm geven”

“Focussen op onderzoek en streven naar excellentie”

“Investeren in onze medewerkers”

“Stimuleren internationalisering”

“Naar een positieve en stimulerende bedrijfscultuur”

“UGent als actieve speler in de maatschappij”

Bouwen aan een nieuwe managementstructuur”   


Ons programma in beeld

DOWNLOAD VANDAAG ONS VOLLEDIG PROGRAMMA

2017-05-02 09.50.56