Naar een nieuwe stijl van besturen

Waar willen wij het verschil maken? In de eerste plaats in de stijl van besturen waarbij het niet rector en vicerector niet zozeer alles voor het zeggen hebben, maar eerder een duo vormen dat leiding wil nemen van een bestuursploeg die de bestaande kennis binnen de universiteit over belangrijke domeinen zoals onderwijs, onderzoeksfinanciering, internationalisering, governance van publieke instellingen, bouw, personeelsmanagement, innovatie en valorisatie, enz. inzet in een moderne vorm van collectief bestuur. De huidige bestuurskern is immers te klein voor een complexe organisatie zoals de UGent samen met het UZ-Gent. Vijf pijlers vormen daarbij de basis:

  • dialoog tussen alle partijen,
  • inbreng van alle expertise,
  • consensus,
  • uitzetten van lijnen op juiste niveau met duidelijke bevoegdheden,
  • afgesproken monitoring en evaluatie zodat indien nodig bijgestuurd kan worden.

Vertrouwen en transparantie in bevoegde organen vormt immers de basis van een krachtdadige en slagkrachtige organisatie eerder dan alles te willen betonneren in een zoveelste reglement waarbij er niets gebeurt vooraleer elk punt of komma juist staan.

Om dit te realiseren zullen we een nieuwe beleidsstructuur uitwerken. Het participatief model blijft daarbij heilig maar met bestuursorganen die transparant, werkbaar en krachtdadig zijn. De besluitvorming dient transparant te zijn en de conclusies en uitkomsten van de verschillende raden en werkgroepen dienen niet op voorhand te worden vastgelegd door enkelingen Het uitgetekende model n.a.v. de integratie van het UZ-Gent vormt een basis om tegen 1 oktober 2018 tot een moderne managementstructuur te komen. Raad van Bestuur ondersteunt en inspireert de bestuursploeg. Het zijn partners die in een open dialoog strategieën uitwerken.

Daarnaast willen we een aantal belangrijke ”werven” opstarten en er echt werk van maken. We doen geen loze beloften maar formuleren concrete voorstellen rond de kerntaken: onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studeren.

 

Verken vanuit deze optiek onze 22 programmapunten.